fbpx

Boxing company

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. Boxing Company: Boxing Company the club B.V., tevens handelend onder de namen Pink Boxing en Cross Boxing, gevestigd te Oud-Beijerland (3261 BG) aan de Hortensiastraat 5, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67670636.
  b. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) sportles(sen) van Boxing Company.
  c. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van Boxing Company is geadministreerd.
  d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Boxing Company en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van Boxing Company.
  e. Sportcentrum: de fysieke (bedrijfs)locatie van Boxing Company waar de sportlessen plaatsvinden.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met Boxing Company, tevens handelend onder de namen Pink Boxing en Cross Boxing. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

ARTIKEL 2 AANMELDING

 1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van Boxing Company
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Boxing Company zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
  3. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Boxing Company onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
  4. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapsaccount. Gebruik van de lidmaatschapsaccount is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Een lidmaatschap bij Boxing Company zal altijd op de dag van inschrijving ingaan. Het afgesloten contract wordt na contractperiode automatisch verlengd en is vanaf dan maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.
 2. SEPA-incasso en betalingsvoorwaarden voor lidmaatschap; The Boxing Company heeft een samenwerkingsverband met een betalings- / incassobureau. Dit bedrijf zorgt ervoor dat de periodieke betalingen verlopen via SEPA-regelgeving. De naam van dit bedrijf is SportBit Manager, dit is de naam die op uw bankafschrift zal verschijnen. SportBit biedt u SEPA-betalingsdiensten voor automatische incasso en beheert de overeenkomst met u namens The Boxing Company, in ruil waarvoor u ermee instemt alle vergoedingen en kosten die aan uw lidmaatschap zijn verbonden aan SportBit Manager. Deze overeenkomst is ook een overeenkomst tussen u en SportBit Manager en uw recht om te annuleren vóór het einde van de afkoelingsperiode is hetzelfde. Uw verplichtingen jegens SportBit omvatten de betaling van het SEPA-betalingsbedrag voor automatische incasso. U bent verplicht om het “Minimum aantal automatische incassobetalingen” uit te voeren, waarbij de eerste wordt betaald op de eerste betalingsdatum van de automatische incasso en daarna elke maand. U bent verplicht om elke automatische incasso te betalen, ongeacht of u niet aanwezig bent, behalve wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden of volgens uw wettelijke annuleringsrechten, zoals uiteengezet in de voorwaarden van The Boxing Company. Als u verschuldigde bedragen op grond van deze overeenkomst niet betaalt, of als een automatische incasso niet is betaald, heeft u het recht om de achterstand binnen 14 dagen na kennisgeving zonder extra kosten te betalen. Na een betalingsachterstand krijgt u bericht over de wijze waarop u de achterstand kunt betalen. Indien de achterstand niet binnen 14 dagen is voldaan, zal SportBit de automatische incasso opnieuw indienen met toevoeging van € 17,50 administratiekosten. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer.
  U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met Boxing Company door een e-mail te sturen naar  info@boxingcompany.nl
 3. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
  4. Boxing Company behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

ARTIKEL 4 TRAININGS- EN OPENINGSTIJDEN

 1. Boxing Company behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
  2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Boxing Company, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
  3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Boxing Company gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
  4. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

ARTIKEL 5 BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het Lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een e-mail te versturen naar info@boxingcompany.nl. Vermeld hierbij op welke locatie u lid bent.
  2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
  3. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
  4. Boxing Company behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

ARTIKEL 6 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Boxing Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer(s).
  2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Boxing Company, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).
  3. Boxing Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Deelnemer(s).
  4. De Deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
  5. Tevens zal de Deelnemer Boxing Company vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

ARTIKEL 7 HUISREGELS EN KLACHTEN

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Boxing Company c.q. het Sportcentrum en hiernaar te handelen.
  2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van Boxing Company.

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS

 1. Boxing Company verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. Boxing Company kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij Boxing Company door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
  2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van Boxing Company zijn opgenomen. Boxing Company en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
  3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Boxing Company aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
  2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Boxing Company gevestigd is.